актуално,новина

Ценовите оферти на трима кандидати за развитие на платформата за електронни административни услуги бяха отворени в МТИТС

Ценовите оферти на трима допуснати кандидати за усъвършенстване на платформата за електронни административни услуги бяха отворени днес в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това е част от обществената поръчка с предмет „Развитие на платформата за електронни административни услуги за работа в облака на местната администрация и осигуряване на интегрирана среда за екипна работа“. Дейностите са в изпълнение на проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“, финансиран от Оперативната програма "Административен капацитет".

До този етап от процедурата са допуснати трима кандидати. „Декарт“ ООД с обща оценка на техническото предложение 57,830 точки, предлага цена за изпълнение на дейностите 987 000 лв. без ДДС. Техническата част от офертата на Обединение „Аскорб“ е получила 69,806 точки, а предлаганата цена е 950 000 лв. без ДДС. Комисията е оценила предложението за изпълнение на „Сирма Солюшънс“ АД със 100 точки. Фирмата предлага цена за реализация на дейностите 989 000 лв. без ДДС.

Ценовите оферти бяха отворени 15 минути след определения час, поради присъствие на представител само на едно от фирмите-кандидати за изпълнение на поръчката. Предстои комисията да излезе с предложение за класиране на участниците.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 000 000 лв. без включен ДДС, а крайният срок за изпълнението ѝ е до 30 септември 2015 г. или до един месец преди датата на приключване на проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“. В случай на удължаване на срока за неговото изпълнение, критерият за избор на изпълнител за тази процедура е „икономически най-изгодна оферта“ с тежест на финансовата оценка 40%, a на техническата оценка 60%.

В рамките на дейностите изпълнителят трябва да развие нови функционалности на платформата за електронни административни услуги,  да извърши тестване за натоварване и сигурност и да внедри 50-те услуги, разработени по проект на МТИТС за Столична община, в по-малка пилотна общинска администрация. Платформата ще бъде предоставена за ползване от местните администрации като услуга с отдалечен достъп.

 примерен текст към изображение на новина 2
Публикувано от:
Администратор ЕПДЕАУ
Публикувано на:
02.07.2015
Copyright © 2020
Complementary Content
${loading}