Контакти Карта на сайта
  • Регистърът на регистрите и данните съдържа данни за всички регистри, списъци и други набори от данни, водени от административните органи в Република България, осигурява уникален индекс за всеки набор от данни или раздел от набор от данни, поддържа определения на неунифицирани и унифицирани данни и унифицирани определения на етапи на административни услуги и процедури.
  • Регистърът на информационните обекти съдържа формализирани технологични описания на информационните обекти, събирани, създавани, съхранявани и обработвани от административните органи в рамките на тяхната компетентност.
  • Регистърът на електронните услуги съдържа формализирани технологични описания на електронните административни услуги и вътрешните електронни административни услуги.
  • Регистрите се поддържат от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения. Регистрите се водят чрез поддържане на единна централизирана база от данни. В регистрите се поддържа история на вписванията.

    За справки в регистрите и за допълнителна информация, моля използвайте менюто в горната част на страницата.

Актуални новини
Няма намерени новини