Контакти Карта на сайта
Експортният файл с XML дефинициите съдържа следните файлове:
  • Отделни файлове с XML дефиницията на всеки вписан в регистъра на информационните обекти обект от вид номенклатура, стойност или сегмент;
  • Eдин "catalog.xml" файл със структура на XML Catalog файл.
XMLDefinitions_201403171658.zip
Генериран на: 17.03.2014 16:58:21
 << < 1-1/1 > >>

Данни за селищни образувания
Пакет от данни, съдържащ селищните образувания.
Класификатор за предназначение на сградите и на самостоятелните обекти в тях по ЗКИР
Пакет от данни, съдържащ предназначенията на сградите и на самостоятелните обекти в тях, разпределени в раздели.
Данни за видове обекти за хранене и развлечение
Пакет от данни с кодовете и наименованията на видовете обекти за хранене и развлечение
Данни за видовете средства за подслон и места за настаняване
Пакет от данни с кодовете и наименованията на видовете средства за подслон и места за настаняване
Данни за категориите на туристическите обекти
Пакет от данни с кодовете и наименованията на категориите на туристическите обекти
Данни за причини за смъртта
Пакет от данни с кодовете и наименованията (определенията) на причините за смъртта, според Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (МКБ 10)
Данни за срок на пребиваване на физическо лице в населено място
Пакет от данни с кодовете и наименованията на сроковете на пребиваване на физическо лице в населеното място
Данни за цел на пребиваване на физическо лице в населеното място
Пакет от данни с кодовете и наименованията на целите на пребиваване на физическо лице в населеното място
Данни за статут на физическо лице по отношение на пребиваването му в Република България
Пакет от данни с кодовете и наименованията на статут на физическо лице по отношение на пребиваването му в Република България
Данни за степени на образование
Пакет от данни с кодовете и наименованията на степените на завършено образование - съгласно Единните образователни изисквания на Република България
 << < 1-10/16 > >>