Контакти Карта на сайта
НАРЕДБА за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи
С наредбата се уреждат изискванията към изграждането, функционирането и експлоатацията на единната среда за обмен на електронни документи.
НАРЕДБА за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
С наредбата се уреждат общите правила за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Този закон урежда дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи.
НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
С наредбата се уреждат общите изисквания за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност за нуждите на предоставянето на вътрешни електронни административни услуги и обмена на електронни документи между администрациите.
НАРЕДБА за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги
С наредбата се определят условията и редът за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на информационните обекти и до регистъра на електронните услуги, наричани по-нататък "регистрите", както и техническият стандарт за описание на информационните обекти.
 << < 1-5/5 > >>