Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Издаване на регистрационен и идентификационен-EORI номер

Какво представлява услугата

Описание

ЕОРИ номерът представлява идентификационен номер, уникален за митническата територия на Европейския съюз, с цел използването му за митнически цели. ЕОРИ номерът е необходим за комуникация на икономическите оператори и/или физическите лица с митническите администрации на държавите членки.

 

- Правно основание

Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза - чл. 9

Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници" - чл. 19-24

- Какво е необходимо да приготвя предварително

Формулярите, които се попълват по електронен път или на хартиен носител са съгласно Приложение 1 от НАРЕДБА № Н-4 от 03.06.2009 г. за условията и реда за създаване и функциониране на национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели.

Образци на документи

Възможни начини за заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги,Със заявление на гише в център за административно обслужване

- Описание на електронно заявяване

Интернет страницата на Агенция „Митници“ на адрес:https://ep.customs.bg/eportal/, ниво 3 на предоставяне на услугата, със средство за електронна идентификация:  валиден квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги

За целта е необходим валиден УЕП (Универсален електронен подпис). Достъп до портала в раздел: Електронни митници ->Системи->Еори регистрация->Портал за еори регистрация. със средство за електронна идентификация:

- Такси и срокове за предоставяне на услугата

Срок за предоставяне на услугата

5 работни дни

Такси

Не се заплаща за услугата

- Резултат от услугата

Кой издава резултата от услугата

Териториални дирекции

+ Административни звена, предоставящи услугата

Териториална дирекция Дунавска
Адрес: обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, бул. "Липник" № 117, п.к. 7000
Код за междуселищно избиране: 082
Телефон за връзка: (082)816 201, (082)816 231
Факс: (082)816 262
Адрес на електронна поща: TDDunavska@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Северна морска
Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Одесос, пл. „Славейков“ 2
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 689 402, (052) 689 509
Факс: (052) 632 201
Адрес на електронна поща: TDSevernamorska@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 мин.

 

Териториална дирекция Южна морска
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, пл. „Александър Батенберг“ № 1, п.к. 8000
Код за междуселищно избиране: 056
Телефон за връзка: (056)876 101
Факс: (056)843 429
Адрес на електронна поща: TDYuzhnaMorska@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Тракийска
Адрес: обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, р-н Южен, ул. Кукленско шосе № 32, п.к. 4004
Код за междуселищно избиране: 032
Телефон за връзка: (032)606 060
Факс: (032)606 185
Адрес на електронна поща: TD.Traciiska@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 минути

 

Териториална дирекция Югозападна
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Сердика, ул. "Веслец" № 84, п.к. 1202
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: (02)9859 46 47, (02)9859 4676
Адрес на електронна поща: TDYugozapadna@customs.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, обедна почивка - 30 мин.

- Допълнителна информация

Доставчик на услугата

Агенция "Митници"

Идентификатор: 199

Кой може да предостави информация за услугата

Компетентното митническо учреждение

Допълнителни данни за услугата

Вътрешно административна услуга: Не