Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HP1
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG800PTD20Q5VTOA6P08E6

Агенция за социално подпомагане

Услуги

- Какво прави администрацията

Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна агенция – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Mинистъра на труда и социалната политика.

- Основни отговорности

Агенцията за социално подпомагане е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр.София и се представлява и ръководи от изпълнителен директор. Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са регионални дирекции за социално подпомагане в областните административни центрове и дирекции “Социално подпомагане”.

- Устройствен правилник / закон

Закон за социално подпомагане
Обн. ДВ бр. 56 от 1998 г. , изм. ДВ бр. 45 от 2002 г. , изм. ДВ бр. 120 от 2002 г.


Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане
Обн. ДВ бр. 15 от 2003 г. , изм. ДВ бр. 14 от 2005 г. , изм. ДВ бр. 48 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 59 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 74 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2006 г. , изм. ДВ бр. 31 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 71 от 2008 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2010 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2011 г. , изм. ДВ бр. 22 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 58 от 2012 г. , изм. ДВ бр. 77 от 2013 г. , изм. ДВ бр. 86 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 88 от 2014 г. , изм. ДВ бр. 21 от 2015 г. , изм. ДВ бр. 56 от 2016 г. , изм. ДВ бр. 68 от 2018 г. , изм. ДВ бр. 16 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 27 от 2019 г. , изм. ДВ бр. 17 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 75 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 97 от 2020 г. , изм. ДВ бр. 20 от 2021 г.

Услуги

Данни за контакт


Е-mail: ok@asp.government.bg

Kод за междуселищно избиране: (02)

Телефони: 9350551, 8119614www.asp.government.bg

Седалище и адрес


Област: София (столица)
Община: Столична
Населено място: София
Район: Оборище
Адрес: гр. София ул."Триадица" 2
Пощенски код: 1051

Работно време


Стандартно работно време

От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.

Продължителност: 08:00 ч.

Обедна почивка от 30 минути между 12:00 и 14:00ч.

Код по Булстат


121015056

Данни от административния регистър


Идентификатор: 814


Вид администрация: Изпълнителна агенцияВръзка с административен регистър >


Последно обновено на 25.09.2022г.