Z6_PPGAHG80090170QT85G7N82Q92
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80091170QTOII6OF10T1

Най-често използвани

Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица
Отпускане на месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда на ПП на ЗСПД
Освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица
Уведомление от нотариусите  за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца