Z6_PPGAHG80090170QT85G7N82QP2
Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно
Z7_PPGAHG80091170QTOII6OF10T3

Най-нови услуги

Услуги, предоставяни от Министерство на земеделието

 

 1. 3240 Признаване на асоциация на организации на производители на земеделски продукти
 2. 3241 Признаване на асоциация на организации на производители на плодове и зеленчуци
 3. 3242 Признаване на междубраншова организация в сектора на млякото и млечните продукти
 4. 3243 Признаване на междубраншова организация в сектора на плодовете и зеленчуците и другите земеделски продукти
 5. 3251 Признаване на асоциация на организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти

 

Услуги, предоставяни от Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

 1. 360 Издаване на скица на поземлен имот в урбанизирана територия
 2. 589 Издаване на удостоверение за наличие или липса на данни
 3. 760 Нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти
 4. 1016 Нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта
 5. 1449 Издаване на схема на самостоятелен обект
 6. 1683 Издаване на скица на поземлен имот в неурбанизирана територия
 7. 2690 Издаване на скица на сграда

 

 

Услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция по околна среда

 

 1. 523 Калибриране на газанализатори за измерване на атмосферни замърсители
 2. 1410 Извършва вземане на проби и измерване/изпитване на проби от компоненти и фактори на околната среда и генетично модифицирани организми (ГМО) в околната среда
 3. 2454 Издаване на решения за откриване/закриване на партида, за спиране на достъп до партида, решения за промяна на упълномощени представители по партида и решения за актуализиране на информацията по партида в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ) на оператори на инсталации, авиационни оператори, верификационни органи, физически и юридически лица.
 4. 2455 Издаване на решение за одобряване/неодобряване на доклад за безопасност за предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал
 5. 2456 Издаване решение за прекратяване действието на решение за одобряване на доклад за безопасност
 6. 2457 Одобрение и актуализиране на плановете за мониторинг на годишните емисии и данните за тонкилометрите на авиационните оператори
 7. 2458 Извършване на трансакции, в т.ч. предаване на квоти, прехвърляне на квоти, замяна на международни кредити за еквивалентното им количество квоти, валидни за Третия период в НРТКЕПГ
 8. 2459 Издаване на разрешително за емисии на парникови газове
 9. 2461 Преразглеждане и актуализиране на разрешителното за емисии на парникови газове
 10. 2463 Преразглеждане и актуализиране на комплексно разрешително
 11. 2465 Издаване на комплексно разрешително на инсталации и съоръжения
 12. 2771 Актуализиране на комплексно разрешително
 13. 3049 Валидиране класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков

 

 

Услуги, предоставяни от Българска агенция по безопасност на храните

 

 1. 272 Издаване на удостоверение за регистрация на търговци, които получават пратки животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, от държави-членки на ЕС
 2. 274 Изплащане на обезщетение на собствениците на унищожени животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи
 3. 285 Одобряване на промени от тип ІІ в съдържанието на досието на ветеринарномедицински продукти
 4. 354 Издаване на разрешение за изнасяне на животински и зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, специфични растителни продукти, фуражни добавки, премикси, комбинирани и медикаментозни фуражи
 5. 480 Уведомление до директора на областните дирекции по безопасност на храните за организиране на изложби и състезания със животни и издаване на заповед на директора на областните дирекции по безопасност на храните за определяне на ветеринарен лекар за осъществяване на контрол върху здравословното състояние на животните, които участват в състезанието или изложбата
 6. 481 Оценяване на проекти за изграждане или реконструкция на обекти, регистрирани в БАБХ
 7. 491 Допълнение на асортимента в търговската дейност на обект за търговия на дребно с храни
 8. 499 Издаване на разрешение за използване на странични животински продукти за диагностични, образователни и научно-изследователски цели
 9. 502 Одобряване на бази за физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване на продукти за растителна защита
 10. 570 Одобряване на реклама на ветеринарномедицински продукт
 11. 704 Издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти
 12. 705 Издаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт
 13. 706 Издаване на фитосанитарен сертификат за износ, реекспорт и предекспортен сертификат
 14. 768 Издаване на удостоверение за правоспособност на водачи на транспортни средства, в които се превозват животни и на придружители на животни при транспортиране
 15. 769 Регистрация на обекти за производство и търговия с храни
 16. 902 Издаване на ветеринарен сертификат за износ на фуражи в трети държави
 17. 903 Удостоверение за признаване на професионална квалификация по регулирана професия (ветеринарен лекар), придобита в друга държава членка или трета държава с цел достъп и упражняването й на територията на Р България
 18. 911 Издаване на разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието
 19. 983 Издаване на допълнение към лиценз за производство на ветеринарномедицински продукт при промени на вписани обстоятелства
 20. 1110 Издаване на разрешение за извършване на опити с животни
 21. 1111 Регистрация на зоопаркове, аквариуми, терариуми, циркове, ферми, волиери и вивариуми
 22. 1114 Удостоверения свързани с придобита или призната професионална квалификация по регулирана професия (ветеринарен лекар) на територията на Р България с цел упражняването й на територията на друга държава членка или трета държава
 23. 1119 Подновяване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти
 24. 1120 Преиздаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт
 25. 1199 Вписване в Списъка на областните дирекции по безопасност на храните на физически или юридически лица, които получават суровини и храни от животински произход от друга държава-членка на Европейския съюз, предназначени за пускане на пазара и за търговия, или които разпределят такива пратки
 26. 1200 Регистрация на карантинни помещения за животни за разплод и доотглеждане, внасяни в Република България
 27. 1202 Регистрация на обекти за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от страничен животински произход
 28. 1352 Издаване на лиценз за превоз на животни от превозвачи, получили лиценз за превоз, за кратки или продължителни пътувания
 29. 1353 Регистрация на обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат животни-компаньони с цел търговия, на пансиони, изолатори и приюти за животни
 30. 1364 Одобряване на малки промени от тип І А в съдържанието на досието на ветеринарномедицински продукти
 31. 1366 Издаване на сертификат за износ на суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора
 32. 1365 Издаване на лиценз за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукт
 33. 1434 Преиздаване на лиценз за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукт
 34. 1437 Вписване в Регистъра на одобрените представители за внос на фуражи от трети държави
 35. 1580 Издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на ветеринарномедицинска практика
 36. 1587 Одобряване на малки промени от тип І Б в съдържанието на досието на ветеринарномедицински продукти
 37. 1588 Признаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукт, издаден от друга държава-членка на ЕС
 38. 1589 Издаване на лиценз за производство но ветеринарномедицински продукт
 39. 1590 Вписване в Регистъра на лицата, които извършват специализирани растителнозащитни услуги
 40. 1592 Издаване на становище за въвеждане в експлоатация на обекти за преработка и/или търговия с храни
 41. 1810 Издаване на сертификат за одобряване на транспортни средства за превоз на животни
 42. 1811 Регистрация на складовете в свободните зони, свободните или митническите складове
 43. 1812 Издаване на разрешение за изнасяне на животни и зародишни продукти
 44. 1813 Регистрация на обекти за обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях и за съхранение на странични животински продукти и продукти, получени от тях
 45. 1819 Вписване в Регистъра на регистрираните представители за внос на фуражи от трети държави
 46. 2159 Издаване на сертификат за изнасяне на странични животински продукти и продукти, получени от тях
 47. 2160 Издаване на сертификат за съответствие на пресни плодове и зеленчуци за внос, износ и реекспорт на пресни плодове и зеленчуци
 48. 2170 Издаване на удостоверение за пускане на пазара и употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
 49. 2202 Издаване на становища на земеделски производители, кандидатстващи по мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмата за развитие на селските райони в сектор "Фуражи"
 50. 2272 Регистрация на транспортни средства за превозване на суровини и храни
 51. 2274 Издаване на удостоверение за паралелна търговия на продукт за растителна защита
 52. 2276 Издаване на становища на земеделски производители, кандидатстващи по мерките за предоставяне на финансова помощ от програмата за развитие на селските райони (2014 - 2020 година) и на земеделски производители, физически, юридически лица и еднолични търговци
 53. 2315 Издаване на сертификат за съответствие на пресни плодове и зеленчуци за внос и /или износ на пресни плодове и зеленчуци предназначени за преработка
 54. 2346 Биологично изпитване на продукти за растителна защита
 55. 2380 Издаване на сертификат за съответствие на пресни плодове и зеленчуци за вътрешен пазар и свободно обръщение на стоки от ЕС
 56. 2666 Одобрение на обекти във фуражния сектор и на оператори, които не задържат фуражи на склад, упражняващи дейност по Закона за фуражите
 57. 2693 Регистрация на операторите във фуражния сектор - производство, преработка, съхранение, транспортиране, пускане на пазара, включително употреба на фуражи 
 58. 2694 Издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукт за растителна защита
 59. 2695 Издаване на разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане от ОДБХ
 60. 2696 Издаване на удостоверение за внос или въвеждане в страната на продукти за растителна защита, предназначени за биологично изпитване
 61. 2697 Издаване на удостоверение за внос или въвеждане в страната на партида от неодобрени активни вещества
 62. 2698 Вписване в регистър на адювантите, които се пускат на пазара и се употребяват
 63. 2699 Вписване в регистъра на лица, които извършват третиране на семена за посев с продукти за растителна защита като специализирана растителнозащитна услуга
 64. 2700 Вписване в регистъра на лица, които извършват консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите при земеделските култури като специализирана растителнозащитна услуга
 65. 2701 Издаване на сертификат за работа с продукти за растителна защита от професионална категория на употреба
 66. 2702 Временно разрешаване на въвеждане, движение, държане и размножаване на вредители, растения, растителни продукти и други обекти в рамките на територията на България и Европейския съюз за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция
 67. 2705 Одобрение на екипи за добив и съхранение на ембриони и яйцеклетки
 68. 2711 Издаване на удостоверение за търговия с продукти за растителна защита
 69. 2802 Издаване на сертификат за регистрация на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство
 70. 2867 Регистрация на транспортни средства за превоз на странични животински продукти
 71. 2869 Издаване на разрешение за оператори на хранителни банки
 72. 2889 Регистрация на лаборатории, осъществяващи ветеринарномедицинска дейност за целите на държавния контрол
 73. 2942 Издаване на лицензия за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели
 74. 3180 Одобрение на обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни от животински произход
 75. 3181 Заявление за регистрация на операторите, които извършват търговия с храни от разстояние
 76. 3182 Регистрация на обекти за производство и търговия на едро с материали и предмети, предназначени за контакт с храни
 77. 3201 Вписване на професионалните оператори в официалния регистър за фитосанитарен контрол на областните дирекции по безопасност на храните
 78. 3202 Прехвърляне на права върху лиценза за употреба на ветеринарномедицински продукт на друго лице