Всичко за електронните услуги в България - бързо и лесно

Най-нови услуги

Услуги, предоставяни от Държавна агенция “Архиви” 

 

 1. 220 Издирване на архивни документи и изготвяне на писмена справка
 2. 284 Използване на архивни документи в читалня
 3. 423 Възпроизвеждане на архивни документи
 4. 1049 Изготвяне на копия на архивни документи
 5.  1051 Реставрация и консервация на архивни документи
 6.  1280 Изготвяне на препис-извлечение от архивни документи 
 7. 1509 Издаване на удостоверение от Държавния военноисторически архив
 8.  1511 Експертиза на ценността на документи на физически и юридически лица
 9.  2448 Изготвяне на експертиза на документи за консервация и реставрация
 10. 2449 Микрофилмиране на документи, съхранявани извън Националния архивен фонд 
 11.  2891 Издаване на читателска карта

 

 

Услуги, предоставяни от Комисия за енергийно и водно регулиране 

 

 1. 217 Издаване на лицензия за снабдяване с електрическа енергия или природен газ от крайни снабдители
 2. 218 Одобряване на общи условия на договорите за продажба на природен газ от краен снабдител
 3. 219 Издаване на лицензия с условие за изграждане на енергиен обект
 4. 433 Издаване на лицензия за пренос на топлинна енергия
 5. 434 Заявление за издаване на лицензия за разпределение на природен газ
 6. 597 Издаване на лицензия за производство на електрическа и/или топлинна енергия
 7. 607 Издаване на лицензия за разпределение на електрическа енергия
 8. 650 Издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия
 9. 651 Издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия
 10. 652 Продължаване на срок на лицензия
 11. 653 Одобряване на общите условия на договорите за пренос по разпределителните мрежи на природен газ
 12. 654 Одобряване на общите условия на договорите за извършване на услугата дялово разпределение
 13. 660 Издаване на лицензия за производство на топлинна енергия
 14. 842 Издаване на лицензия за обществена доставка на природен газ
 15. 844 Одобряване на общите условия на договорите за продажба на топлинна енергия
 16. 845 Издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане, сливане, отделяне или разделяне
 17. 1019 Издаване на лицензия за обществена доставка на електрическа енергия
 18. 1020 Разрешение за извършване на сделки на разпореждане с незавършени обекти на строителство или с имуществото, с което се осъществява дейността по лицензията, включително при обявяване на лицензиант в несъстоятелност, както и издаване на разрешение в случаите на залог или ипотека върху имущество, с което се извършва лицензионна дейност
 19. 1050 Одобряване на общите условия на договорите за предоставяне на В и К услугите на потребителите
 20. 1054 Издаване на лицензия за пренос на природен газ
 21. 1276 Издаване на лицензия за съхранение на природен газ
 22. 1458 Издаване на лицензия за пренос на елктрическа енергия
 23. 1510 Одобряване на предложените от В и К операторите бизнес планове
 24. 1711 Издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин
 25. 1744 Издаване на лицензия за разпределение на тягова електрическа енергия по разпределителни мрежи на железопътния транспорт
 26. 1745 Разрешение за извършване на сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на енергийното предприятие - издаване на облигации, заеми със срок на погасяване по-дълъг от една година, договори за изкупуване на енергия със срок по-дълъг от една година и други сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензианта съгласно последния одитиран годишен финансов отчет
 27. 1747 Одобряване на общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия
 28. 1753 Издаване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия
 29. 3188 Изменение/допълнение на лицензия
 30. 3189 Прекратяване на лицензия
 31. 3190 Издаване на лицензия за търговия с природен газ
 32. 3191 Издаване на лицензия за организиране на борсов пазар на природен газ
 33. 3192 Издаване на лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция
 34. 3197 Одобряване на общите условия за достъп до мрежите за пренос или разпределение на електрическа енергия
 35. 3198 Одобряване на общи условия за пренос или разпределение на електрическа енергия